During visiting ’t Kofschip, visitors are subject to the following house rules:

The minimum age to visit ‘t Kofschip is 18 years. Visitors have to be in possession of a valid ID, which they have to show on first demand.

The possession or dealing of (hard & soft) drugs is prohibited at ‘t Kofschip. If there is any evidence of overt use and/or possession, confiscation of the drugs will follow and/or the offender and the drugs will be handed over to the police.

VM Radio will search visitors preemptively and check their (hand) bags to ensure the safety of her visitors. Possession of glass, plastic bottles, cans, fireworks, drugs, (fire) arms and/or other dangerous or prohibited items or substances, food, (alcoholic) drinks and/or pets are not allowed.

Visitors of ‘t Kofschip enter the event at their own risk. VM Radio takes no responsibility for any damages on any grounds whatsoever, which directly or indirectly arise out of acts or omissions of VM Radio, persons in its service, other persons who are working at the event, or third parties during or in connection with the stay at the event, unless the damage is caused by intent or gross negligence by VM Radio.

Visitors are advised to wear earplugs.

The organization reserves the right to refuse / deny (further) access to visitors in a drunken state and/or under the influence of narcotics.

Smoking inside is not permitted.

It is not allowed to urinate outside of the designated restrooms.

VM Radio will not tolerate threats, abuse, discrimination, sexual harassment and other nuisance and/or offensive behaviour.

When entering and leaving ‘t Kofschip visitors shall not cause nuisance to the neighbourhood.

Glasses / cups are not allowed to be taken outside the event area.

Bought coupons for consumptions can not be refunded for money.

Visitors are held to follow instructions, regulations and/or directions of (security) staff of VM Radio at all times.

Access to the event will be denied to visitors who do not comply with these Houserules and the General Terms and Conditions without the right to reimbursement of tickets, any service charges and/or other costs. The event can be changed, moved or cancelled in accordance with the General Terms and Conditions.

 

Tijdens het bezoeken van ’t Kofschip gelden voor alle bezoekers de volgende huisregels (de ‘Huisregels’):

Bezoekers dienen tenminste 18 jaar oud te zijn. Bezoekers zijn verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen die op verzoek getoond dient te worden.

Het in bezit hebben of verhandelen van (hard-)drugs is niet toegestaan op ‘t Kofschip. Bij constatering van (openlijk) gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht van de bezoeker en de drugs aan de politie. Het bezit en/of gebruik van een kleine hoeveelheid (tot 5 gram) softdrugs voor eigen gebruik wordt gedoogd, voorgedraaide joints zijn niet toegestaan.

In het kader van de veiligheid zal VM Radio haar bezoekers fouilleren en (hand)tassen doorzoeken. Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren is niet toegestaan.

Bezoekers van ‘t Kofschip betreden het terrein op eigen risico. VM Radio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van VM Radio, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op ‘t Kofschip, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van VM Radio.

Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen.

VM Radio behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen.

Roken is binnen niet toegestaan.

Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren.

Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door VM Radio niet getolereerd.

Bij het betreden en verlaten van ‘t Kofschip zullen bezoekers ervoor zorgdragen geen overlast te veroorzaken voor de buurt.

Het is bezoekers niet toegestaan glazen / bekers mee te nemen buiten het terrein.

Eenmaal gekochte consumptiebonnen, in wat voor een vorm dan ook, worden niet teruggenomen door VM Radio.

Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van VM Radio te allen tijde op te volgen.

Bezoekers die zich niet aan de Huisregels en General Terms and Conditions houden, zal de toegang tot het terrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten.

Het evenement kan gewijzigd, verplaatst of geannuleerd worden conform het bepaalde in de General Terms and Conditions.